Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select *,DATE_FORMAT(dPostDate, '%Y/%m/%d') as NgayGui from tblcontent where iParentId = and cLanguage='vn' and iStatus = 1 and cUrlString = 'bo-gd-dt'

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

select *,DATE_FORMAT(dPostDate, '%Y/%m/%d') as NgayGui from tblcontent where iParentId = and cLanguage='vn' and iStatus = 1 and cUrlString != 'bo-gd-dt' order by iId desc LIMIT 20

Văn bản - Trường Trung học cơ sở Đặng Thai Mai

Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Văn bản

Cập nhật lúc : ture